សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៏បង្ក្រាបថ្ងៃទី២ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ | Pay tribute to the victims of January 2-4 2014 crackdown in Cambodia | Dead អ្នកដែលស្លាប់ Mr. Yean Rithy ( Age 25) Mr. Kheng Kosal ( Age 23) Mr. Kim Pholileat ( Age Unknown ) Mr. Sreng Vibol ( Age 22) Mr. Uk Pheak ( Age 23) Mr. Sam Vary called Qang Vary ( Age 26) Wounded អ្នករងរបួស Mr. So Nang ( Age 27) Mr. Thy Tha ( Age 19) Mr. Oeung Qaang ( Age ) Mr. Sam Em ( Age 22) Mr. Chea Note ( Age 25) Ms. Vun Srey Aun ( Age 19) Mr. Khim Oeun ( Age 23) Mr.Seam Qosal ( Age 18) Mr. Sok Leng ( Age 21) Ms. Ouk Mara ( Age 17) Ms. Heat Rany ( Age 20) Mrs. Kha Srey Aun ( Age 28) Mr. But Noeun ( Age 25) Mr. Phaan Chang ( Age 26) Mr. Chheang Phorn ( Age 40) Mr. Poq Sopheak ( Age 22) Mr. Morm Saran ( Age 27) Mr. Roeun Samnang ( Age 28) Mr. Khorn Naray ( Age 21) Mr. Sue Sambath ( Age 20) Mr. Lorh Sao ( Age 21) Mr. Srey Vy ( Age 18) Mr. San Soh Cheng ( Age 24) Mr. Hem Khon ( Age 24) Mr. Kean Nary ( Age 25) Mr. Vann Sarat ( Age 19) Mr. Prom Phearum ( Age 22) Mr. Pum Nett ( Age 24) Mr. So Sokha ( Age 38) Mr. Chhate Chheng ( Age 18) Mr. Ret Nadi ( Age 27) Mr. Phourng Sarit ( Age 26) Mr. Mourn Mean ( Age 30)
Flood_Relief 996003_169872013212784_199770284_n 1378084_169872113212774_602362583_n Supporting Flood Victim Supporting Flood Victim.English
មួយដុល្លារដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
A Dollar For Democracy in Cambodia

By Viveka Bhandari

The Cambodian Democratic Movement for National Restoration was launched to promote the political values and goals of the newly formed Cambodian National Rescue Party. The most crucial of these goals is the transition of Cambodia’ political system from semi-communist and autocratic to one that is truly a democracy. The only route by which this can be achieved is the conduct of free and fair elections in 2013. Many may state that the present government was elected through an electoral process, and that is true but the question is were the elections fair or is there truth to the reports of electoral tampering?

Every election held since 1993 has been followed by media reports of vote tampering and unfair electoral practices. It may even be said that the first election of 1993 was dictated by the desire of Hun Sen to come to power rather than the will of the people. If we remember clearly during the course of the 1993 elections, the FUCINPEC won 45% of the votes and the CPP 38%. It was Hun Sen’s refusal to back down that then led to the coalition that allowed the CPP to gain a political foothold in the governing of the country. With the coup of 1997, Hun Sen ensured that the CPP became the sole holder of political power in Cambodia. The elections held in 1998 were merely a farce by which Hun Sen and the CPP could be bestowed with the mantle of political legitimacy. A report produced by Human Rights Watch in 1998 highlighted the steps taken by the CPP to ensure the results of the elections were in their favor. A result of a two-month research effort, the report described extensively the methods of political intimidation used by the CPP.

Since 1998, many who fled the country during the coup have returned but few have tried to take steps to remedy the autocratic and corrupt political structure that stifles Cambodia. The unification of the Sam Rainsy Party and Human Rights Party on July 17, 2012 in Manila changed this. On September 12, 2012 the Cambodian National Rescue Party was proudly inaugurated and is now rapidly preparing to fight the elections in 2013 with the hope that a victory will open a new political chapter for Cambodia. One which will not be tarnished by corruption, human rights violations, neglect of rural development and the denial of democracy.

A Dollar for Democracy is the campaign through which the CNRP hopes to raise funds, which will be used to equip the party for the elections. The campaign itself is symbolic of the wide reach of the party that is in contrast to the elitist structure of the CPP. Through A Dollar for Democracy the CNRP wishes to emphasize the importance of the participation of the people in the electoral and political process. Within a democracy it is the people who dictate which party is in power through their right to cast a vote. The mission of the campaign is to thereby unite the supporters of the CNRP in an effort to raise funds and simultaneously allow them to develop confidence in the role they play in the political arena of Cambodia. Whether it is a contribution of $1 from those who reside in the rural Cambodia or those who are not registered to vote, or a contribution of $1000 from the urban elite it is still a step closer towards the establishment of democracy.

Southeast Asia is growing at a rapid rate and now is the time for Cambodia to make the necessary political, social and economic changes. Changes which will not only enable it to actively participate in this growth but also allow it to move closer to achieving the economic status of its democratic neighbors such as India.
សូមថ្លែងអំណរគុណ
A Message of Thanks


Since 1993, the international community has invested large sums of money in a global effort to bring Cambodia out of its quagmire of poverty, but had little success. Cambodia still remains one of the poorest nations, subsisting below the United Nations standard for abject poverty, and governed by a corrupt, authoritarian government. As long as this government remains in power, the social, economic and political evils that plague Cambodia will continue. Corruption, neglect of the education sector, lack of health care and widespread human rights are just a few of these evils.

The newly launched National Rescue Party is the product of the will of the Cambodian people to bring about change, and is posed to compete in the July 2013 elections. The National Rescue Party is a union of the two largest opposition parties in Cambodia that won a combined total of nearly 2 million votes in the last election.

For the survival of Cambodia and our nation’s pride and dignity it essential that there be a political chance. Moreover for human rights to be restored, and socio-economic progress to take place the Cambodian People’s Party must be removed from power in a free and fair election.

Our Cambodia National Rescue Foundation has been set up to support The National Rescue Party in carrying out its mission to bring Cambodia out of its darkness and into a new era of social, economic and political stability and progress.

Every single person who pledges their financial supports whether it be a student who pledges $10 or other members who pledge $1000, we first thank them and then assure them that their donations will be used to develop and build the CNRP.

Thank you again for taking the time to think about the future of Cambodia and its people.
No posts.
No posts.